شما نور جهانید

ولفگانگ ﭘﺎﻭﻟﯽ برنده جایزه نوبل فیزیک در سال ١٩۴۵ است با اثبات یک نظریه به این مضمون:«ﻫﯿﭻ ﺩﻭ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯽ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﺴﺘﯽ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻋﺪﺩﮐﻮﺍﻧﺘﻮﺍﻣﯽ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .» ﭘﺎﻭﻟﯽ با یک ﻣﺜﺎل این نظریه را توضیح میدهد: ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﻫﺎ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭﻭﻥ سیب است ، ﻓﻘﻂ ﯾﮑﯽ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ . ﻓﺮﺽ ﮐﻨﯿﺪ […]

ولفگانگ ﭘﺎﻭﻟﯽ برنده جایزه نوبل فیزیک در سال ١٩۴۵ است با اثبات یک نظریه به این مضمونﻫﯿﭻ ﺩﻭ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯽ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﺴﺘﯽ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻋﺪﺩﮐﻮﺍﻧﺘﻮﺍﻣﯽ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ

ﭘﺎﻭﻟﯽ با یک ﻣﺜﺎل این نظریه را توضیح میدهد:

ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﻫﺎ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭﻭﻥ سیب است ، ﻓﻘﻂ ﯾﮑﯽ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .

ﻓﺮﺽ ﮐﻨﯿﺪ ﻧﺎﻡ ﺁﻥ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻥ ﺭﺍ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﻢﺍﺭﯾﮏ ….”

ﻋﺪﺩ ﮐﻮﺍﻧﺘﻮﺍﻣﯽ ﺍﺭﯾﮏ ﻋﺪﺩﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺍﺳﺖ، ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺳﺎﺩ ﮐﻨﯿﻢ، ﻓﺮﺽ ﮐﻨﯿﺪ ﺁﻥ ﻋﺪﺩ ﺑﺰﺭﮒ ۲۳ ﺑﺎﺷﺪ .

ﭘﺎﻭﻟﯽ اذعان ﮐﺮﺩ ﺩﺭ ﻫﯿﭻ ﮐﺠﺎﯼ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﺴﺘﯽ , ﺣﺘﯽ ﺩﺭورترین ﺳﺘﺎﺭ ﺩﺭ ﮐﻬﮑﺸﺎﻥ دیگر , ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﯿﭻ ﺳﯿﺐ ﺩﯾﮕﺮﯼ , ﺑﻠﮑﻪ ﻫﯿﭻ ﺷﯿﺌﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﭘﯿﺪﺍ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﺪﺩ ﮐﻮﺍﻧﺘﻮﺍﻣﯽ الکترون ﺁﻥ ۲۳ ﺑﺎﺷﺪ .

ﺣﺎﻝ ﺍﮔﺮ ﺩﺳﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮﺩﺍﺭﯾﻢ ﺳﯿﺐ ﺭﺍ ﺑﺮﻕ ﺑﯿﻨﺪﺍﺯیم , ﺍﺯ ﺍﺻﻄﮑﺎﮎ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺷﺪه, ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺍﯾﻦ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻋﺪﺩ ﮐﻮﺍﻧﺘﻮﺍﻣﯽ ﺍﺭﯾﮏ ﺭﺍ ﺍﺭﺗﻘﺎﺩﺍﺩه ﺑﻪ عدد متفاوتی مثل ۲۶ ﻣﯽ ﺭﺳﺎﻧﺪ .

اما در این حالت یک اتفاق عجیب رخ میدهد. ﺩﺭﺳﺖ ﺩﺭ ﻟﺤﻈﻪ‌ی ارتقای عدد کوانتومی سیب، ﺗﻨﻬﺎ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﻋﺪﺩﮐﻮﺍﻧﺘﻮﺍﻣﯽ ۲۶ ﺑﻮﺩﻩ، ﺩﺳﺘﺨﻮﺵ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .

در حقیقت ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻔﻆ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺧﻮﺩ، ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ و مدام در حال متولد شدن است.

ﭘﺎﻭﻟﯽ ﺑﺎ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻮﺑﻞ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﮔﺮﻓﺖ اعلام کرد:

ﺍﮔﺮ ﻫﺮ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯽ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﺲ ﻫﺮ ﺷﯿﺌﯽ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻭﺍﺟﺪ ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺳﺖ .

یعنی هر کدام از موجودات زنده دارای ارتعاش مخصوص به خود هستند و در واقع از هر کسی فقط یک عدد وجود دارد.

ﻭﻗﺘﯽ عدد کوانتومی ﯾﮏ ﺳﯿﺐ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺍﺻﻄﮑﺎﮎ ﮐﻮﭼﮏ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ما با هر حرکت کوچکی مدام در حال تغییر و تحول درجهان هستیم.

ما با یک کلمه‌ی محبت آمیز و یا ناسزا، با نوازش یا سیلی، با خندیدن یا گریستن و هر کنش یا واکنشی، در حال شروع و یا ادامه دادنزنجیره‌ای از تغییرات هستیم.

نکته عجیب و خارق‌العاده این است که نه تنها عمل ما منجر به تغییر می‌شود بلکه ﻫﺮ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ‌ﺍﯼ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺫﻫﻦ ﻣﺎ ﻣﯽ‌ﮔﺬﺭﺩ، ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻥ ﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﺩﺭﮔﺴﺘﺮه ﺟﻬﺎﻥ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﺩﺭ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ آنها را ﺩﺳﺘﺨﻮﺵ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که اول تا آنجایی که امکان دارد رفتار و اندیشه‌ی خود را در مسیر مهر و در بستر آگاهی و محبت پیشببریم.

دوم اینکه اگر بلافاصله بعد از رفتار محبت آمیز با دیگران، عکس‌العمل مهربانانه دریافت نکردید، از تاثیر عمل خود ناامید نشوید.

چون طبق قانون نیوتن انرژی از بین نمی‌رود و مطابق بر نظریه پاولی شما باعث ایجاد تغییری شده‌اید. حتما ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻓﺮﺩ ﺩﯾﮕﺮﯼ،ﺩﺭ ﯾﮏ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺭ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﯾﮕﺮ دریافت خواهید کرد.

با این تفاسیر، مشخص می‌شود که علم و آموزه‌های فلسفی از هم جدا نیستند، همانطور که همه چیز در جهان هستی به هم مرتبط است.

اگر می‌خواهید که انرژی‌های مثبت به شما برگردد باید خود عامل تحولات مثبت باشید و منبع قدرتمندی برای ساطع کردن نور باشید.

به فرموده عیسی (ع):« شما نور هستید»

پس نورانی باشید تا جهان تاریک، روشن شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز