نگرشی به کتاب ها

نگاهی به کتاب چهار میثاق

این کتاب در ابتدا با سرگذشت یک طبیب شروع می‌شود که در سه هزار سال پیش می‌زیسته است. روزی او جسم خوابیده خود را در خواب می‌بیند. چیزی در درونش به سخن می‌آید که تو نور هستی تو از ستاره ها ساخته شدی. با نگاه به ستاره ها متوجه می‌شود که ستاره‌ها هم از نور […]

برداشتی از کتاب نیروی حال

متفکر درون اکهارت تول در کتاب نیروی حال در مورد متفکر درون و ارتباط آن با زندگی در لحظه حال صحبت می‌کند. آقای تول می‌گوید: درون هر کس یک متفکر وجود دارد که همان هستی است. درگیری‌های ذهنی و فکرهای مداوم در مورد گذشته و آینده مانع از درک درستی از آن می شود. بنابراین […]

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز