خانه

فریاد سکوت : افکار و دلنوشته های من

این سایت شامل دلنوشته هایی است که در قالب داستانک ها ،عاشقانه ها و دلنوشته ها منتشر می شود .

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز